Mine verk

Som ved det meste av abstrakt kunst, skjer forvandlingen med tilfeldige slag eller en balanse mellom form født av tilfeldigheter og bevisst grafikk. Form framgår, farger tar sin plass, og grafikken legges nøye til lerretet i søk etter balanse.

 

Jeg er i konstant søken for å skape nettopp dette. Balanse er nøkkelordet. Mitt ønske er ikke å finne balanse, men å opprettholde fremdriften som kreves for å skape det.

 

Min kamp mellom malingsstrøk og grafiske linjer gir betrakteren mulighet til å reise inn i sin egen historie. Kontraster med flytende maling stabilisert med presisjon av linjer gjør at øyet ikke går lei. Når stimulert, er håpet at betrakteren finner svaret på sitt spørsmål – svar levert av følelser. Ofte inspirert av naturens form, elementer og energi, arbeider jeg levende og ønsket mitt er å dra tilskuer inn i en verden som gir et umettet inntrykk og en følelse av ro.

 

My works

As with most of the abstract art, the transformation happens with random strokes or a balance between form born of coincidences and conscious graphics. The shape appears, colors take place, and the graphics are carefully laid on the canvas in search for balance.

 

I’m constantly searching to create just this. Balance is the keyword. My desire is not to find a balance, but to maintain the momentum required to create it.

 

My struggle between paint and graphical lines gives the viewer the opportunity to enter his or her own story. Contrasts with liquid paint stabilized with the precision of lines will not bore the eye. When stimulated, the hope is that the viewer finds the answer to his question – the answer provided by emotions. Often inspired by nature’s shape, elements, and energy, I’m working alive and my desire is for the viewer to enter a world that gives unsightly impressions and a sense of calm.

NEWSLETTER